Politika e privatësisë

Me Politikat e Privatësisë thesportynews.com sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve të saj. Kjo politikë vlen vetëm për https://thesportynews.com. Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.

Në përputhje të plotë me Ligjin “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), TheSportyNews garanton se pasi informacioni mbërrin në serverin tonë ky i fundit implementon një sistem sigurie të standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.
Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet p.sh., emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procedimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë TheSportNews.com, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre.
Duke dashur që bashkëpunimi jonë të jetë i besueshëm dhe efiçent, dëshirojmë të garantojmë çdo vizitorë të faqes se thesportynews.com mbështetet dhe vlerëson maksimalisht parimin e transparencës duke garantuar te secili prej jush siguri dhe konfidecialitet në përpunimin e informacionit tuaj.