Editoriali

Editoriali i thesportynews.com si pjesë e Nikola Media Group, ndan dhe bazohet mbi të njëjtat parime të cilat janë të përcaktuara që në themelimin e saj.

  • Paanshmëri, jo raportim të influencuar për motive të dobëta.
  • Raportim profesional dhe i saktë (jo gazetari të bazuar në artikujt e rremë – fake news).
  • Gjithmonë ushtrimi i pyetjeve kritike kur është e nevojshme.
  • Raportim i shpejt dhe koherentë.

Për më shumë informacion mund të na kontaktoni në editoriali@thesportynews.com